Globėjai mokėsi išklausyti, išgirsti ir suprasti

0
171

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius vadovaujamas skyriaus vedėjos Jūratės Dilienės, pasikvietęs Utenos vaikų globos namų psichologę Editą Vaišnoraitę, surengė tęstinį paskaitų ciklą – seminarą vaikų (nepilnamečių) globėjams.

Molėtų Vaikų teisų apsaugos skyrius savivaldybės teritorijoje įgyvendina pagrindines Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, vykdo vaiko teisių apsaugą ir teisinėmis priemonėmis gina vaiko teises bei jo teisėtus interesus. Užtikrina vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kontrolę ir priežiūrą. Rengia ir įgyvendina priemones vaiko teisių apsaugos ir jų pažeidimų prevencijos priemones. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja vaiko teisėms ir jo teisėtiems interesams teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, gina vaiko teises šeimose, šeimynose, vaikų globos (rūpybos) įstaigose ir kartu su vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės. Organizuoja likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą. Teikia metodinę paramą ir konsultacijas sprendžiant vaikų teisių ir jų teisėtų interesų apsaugos, globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos problemas.

Plačiau apie tai Nr.34 gegužės 12 d. laikraštyje