Home Aktualijos Rajono taryba nutarė

Rajono taryba nutarė

0

Sausio 29 dieną, dalyvaujant 20 rajono tarybos narių (iš 25), vyko eilinis rajono tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje laukė 25 klausimai.

Nagrinėjant klausimą “Dėl kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos”, ataskaitą teko pateikti komiteto nariui Daliui Daškevičiui, nes komiteto pirmininkas Eugenijus Rinkevičius ir jo pavaduotojas nedalyvavo.

Molėtų rajono savivaldybės taryba balsavimu patvirtinti laikino pobūdžio viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą 2015 metams. Buvo pritarta balsavimu ir Molėtų rajono savivaldybės viešųjų darbų programai 2015 metams.

Molėtų rajono savivaldybės viešųjų darbų programa parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei suderinta su Utenos teritorine darbo birža (toliau Utenos TDB) ir Utenos TDB Molėtų skyriumi. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti.

Ieškančius darbo asmenis į viešuosius darbus siunčia Utenos TDB Molėtų skyrius atsižvelgdamas į jų galimybes šiuos darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę). Bedarbiai į viešuosius darbus siunčiami pagal jų individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytą viešųjų darbų priemonę.

Pirmumas dirbti viešuosius darbus teikiamas: ilgalaikiams bedarbiams; socialinų pašalpų gavėjams; vyresniems kaip 50 m. darbingo amžiaus asmenims; nukreipiant moksleivius į viešuosius darbus, finansuojamus Užimtumo fondo lėšomis, pirmumą skirti tiems asmenims, kurių šeimoje vienas ar daugiau šeimos narių įregistruoti darbo biržoje.

Plačiau apie tai vasario 3 dienos Nr.9 laikraštyje

112

Aktualijos

Auto

Būstas

Gyvenimas

Kultūra