17 C
Molėtai
Pirmadienis, 17 gegužės, 2021

Tarybos sprendimai

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Gruodžio 18 dieną vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis, kurio metu tarybos nariai balsavimu priėmė sprendimus darbotvakėje nagrinėjatiems klausimams.

Paskutinis biudžeto litais tikslinimas

Molėtų rajono savivaldybės taryba sutiko pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą sprendimu ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“.

Balsavimu buvo pritarta sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 0,1 tūkstančio litų, specialios tikslinės dotacijos mokinių socialinei paramai lėšas, atitinkamai sumažinant asignavimus Suginčių pagrindinei mokyklai, bei padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 113,9 tūkstančio litų, iš jų 6,0 tūkstančiais litų mokinio krepšelio lėšas ir skirti papildomus asignavimus Suginčių pagrindinei mokyklai turto (mokymo priemonių) įsigijimui, 37,9 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos lėšas socialinėms paslaugoms ir skirti papildomus asignavimus žmonių su sunkia negalia priežiūros išlaidoms finansuoti savivaldybės administracijai, 40,8 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas papildomai gautomis pajamomis ir skirti papildomus asignavimus: 1,5 tūkstančio litų Joniškio mokyklai- daugiafunkciam centrui turto įsigijimui, 0,1 tūkstančio litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai paslaugų įsigijimui, 33,0 tūkstančius litų Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui prekių ir paslaugų įsigijimui, 6,2 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui, iš jų 4,0 tūkstančius litų darbo užmokesčiui, 1,2 tūkstančio litų soc. priskaitymams ir 1,0 tūkstantį litų komunalinėms paslaugoms, ir 29,2 tūkstančiais litų savivaldybės biudžetinių įstaigų patirtoms sąnaudoms dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui kompensuoti paskirstant papildomus asignavimus įstaigoms pagal priedą.

Pritarta siulymui perskirstyti lėšas sumažinant asignavimus 72,0 tūkstančiais litų Savivaldybės administracijai, skirtas socialinių pašalpų mokėjimui bei skirti asignavimus:  65,0 tūkstančius litų savivaldybės administracijai, iš jų: 43,0 tūkstančius litų subsidijos Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti lėšų padidinimui; 22,0 tūkstančius litų lėšų likusių be globos vaikų ir senelių apgyvendinimui globos namuose padidinimui; 7,0 tūkstančius litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai, iš jų 5,3 tūkstančio litų darbo užmokesčiui dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo nuo 2014 m. spalio 1 d.

Pritarta siūlymui perskirstyti lėšas savivaldybės administracijai:  9,0 tūkstančius litų numatytų savivaldybės tarybos ūkinių išlaidų padengimui perkelti į reprezentacijos išlaidas; 25,0 tūkstančius litų specialios tikslinės dotacijos laidojimo pašalpoms numatytų lėšų perkelti į šildymo kompensacijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams lėšas;  4,3 tūkstančio litų specialiosios gamtos apsaugos programos lėšų perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo į turto įsigijimo išlaidas.

Specialiąjam planui – taip

Taryba, išklausiusi projekto rengėjų ruoštą pristatymą, patvirtino Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialųjį planą.

Sprendimo tikslas: nustatyti kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, patikslinti seniūnijų ribas, pakeisti Molėtų miesto teritorijos ribą, patikslinti gyvenamųjų vietovių pavadinimus.

Kadangi gyvenamųjų vietovių ir seniūnijų ribos yra netikslios ir nesutampa su faktiška teritorija, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pradėtas rengti Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis planas. Planavimo eigoje buvo pritarta specialiojo plano koncepcijai. Įgyvendinus specialųjį planą, bus nustatytos naujos Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos, patikslintos seniūnijų ribos, pakeista Molėtų miesto teritorijos riba ir patikslinti gyvenamųjų vietovių pavadinimai.

Susipažinti su parengtu Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialiuoju planu galima Molėtų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.moletai.lt “

Patikslino

Molėtų rajono savivaldybės taryba patikslino Molėtų rajono savivaldybės laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą.

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

Jei mirusio asmens paskutinė buvusi gyvenamoji vieta buvo Molėtų rajono savivaldybė, laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo kreipiasi į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje dienos.

Sprendimo tikslas – patvirtinti laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką iš savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusiojo asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, bet paskutinė gyvenamoji vieta buvo Molėtų rajono savivaldybė.

Žinotina išorinės reklamos rengėjams

Taryba pritarė siūlymui pakeisti Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatus, patvirtintus Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija ir nustatė, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Patikslino-ryšium su euro įvedimu

Posėdyje pritarta siūlymui pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimo „Dėl Molėtų švietimo centre organizuojamų renginių lektorių ir mokytojų, dirbančių II etapo rajoninių mokinių olimpiadų vertinimo komisijose, darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo“ 1 punktą ir nustatė maksimalias lektorių darbo apmokėjimo kainas mokymuose pagal kvalifikacijos tobulinimo programas.

Už gerą finansų suvaldymą – premija

Molėtų rajono savivaldybės taryba sutiko skirti viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Eglei Bareikienei 500 Lt vienkartinį priedą.

Sprendimo pagrindas – 2014 m. gruodžio 8 d. gautas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro raštas „Dėl vienkartinio priedo už gerus darbo rezultatus skyrimo“, kuriame prašoma skirti VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Eglei Bareikienei vienkartinį priedą už pasiektus įstaigos gerus darbo rezultatus. VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras iš sutaupytu darbo užmokesčio fondo lėšų visiems įstaigoms darbuotojams 2014 m. pabaigoje išmoka vienkartines išmokas neviršijant Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų darbo užmokesčio normatyvų. VšĮ Molėtų r. PSPC veiklą pradėjo 2014 m. sausio 1 d. su 131000 Lt. minusiniu finansiniu rezultatu. Per 2014 m. I-III ketv. įstaigos biudžetas buvo subalansuotas ir gautas 69192 Lt. pelnas. Per šį laikotarpį atnaujintas ginekologinis kabinetas, sterilizacinė pagerintos odontologų darbo sąlygos. Pakelti atlyginimai mažiausiai uždirbantiems, suvienodinti šeimos gydytojų ir su šeimos gydytojais dirbančių slaugytojų atlyginimai.

Projektui pritarė

Molėtų rajono savivaldybės taryba nutarė prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti neatlygintinai Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškųjų funkcijų – kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo ir sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo – įgyvendinimui valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos etnokosmologijos muziejaus patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – kalnų slidinėjimo pakėlėją, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k. Ir

įgaliojo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant – administracijos direktoriaus pavaduotoją Savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Perduos sporto centrui

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendė perduoti biudžetinei įstaigai Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui savarankiškos savivaldybės funkcijos – kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo: naujus inžinerinius statinius, esančius Molėtų r. sav., Molėtų m., Kreivoji g. 3 – meksikietiško teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 157 215,00 litų; meksikietiško teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė 156 300,00 litų; pėsčiųjų taką, kurios įsigijimo vertė – 27 835,00 litai bei kitą turtą – nekilnojamąjį turtą – naujus inžinerinius statinius, esančius Molėtų r. sav., Molėtų m., Ąžuolų g. 10: automobilių stovėjimo aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 81 070,00 litai; pėsčiųjų taką, kurio įsigijimo vertė – 154 950,00 litų; lauko teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 431 709,00 litai ir ilgalaikį materialųjį turtą – naujus 603,63 m ilgio lauko elektros tinklus, kurių įsigijimo vertė – 131 105,00 litai.

Turtą – naudotojams

Posėdyje pritarta siūlymui perduoti Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai savivaldybės savarankiškosios funkcijos – gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 295563 litai ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 154920 litų, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo.

Taip pat pritarta siūlymui perduoti Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą – 112 vnt. naudotų 240 litrų talpos atliekų konteinerių, kurio 1 vieneto kaina – 55,60 lito, bendra įsigijimo kaina – 6227,20 lito.

Nutarta perduoti pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Administracijos patikėjimo teise valdomą bei pripažintą nereikalingu Administracijos funkcijoms vykdyti nurodytą turtą uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (kodas 167500661) pagal panaudos sutartį 5 (penkeriems) metams savivaldybės savarankiškosios funkcijos – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo ir apsaugos – įgyvendinimui.

Posėdyje pritarta siūlymui perduoti Molėtų rajono ugniagesių tarnybai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės savarankiškosios funkcijos – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 3 vnt. užtvarinių daugkartinio naudojimo bonų, kurios 1 vnt. kaina – 1408,923 lito, bendra įsigijimo vertė – 4226,77 lito.

Tarybos nariai pritarė siūlymui investuoti ir perduoti UAB „Molėtų autobusų parkas“ Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą-tris autobusus.

Tuo pačiu sprendimu nutarta padidinti UAB „Molėtų autobusų parkas“ įstatinį kapitalą savivaldybės perduodamo turto 148000  verte ir išleisti 1480 vienetų paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė -148000 litų. Akcijų emisijos kaina lygi nominaliai vertei. Visos akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybei.

Tuo pačiu sprendimu nutarta padengti UAB „Molėtų autobusų parkas“ nuostolį -148000 litų.

Nutarta sumažinti UAB „Molėtų autobusų parkas“ įstatinį kapitalą 148000 litų, bei anuliuoti 1480 vienetų paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė 148000 litų. Akcijų emisijos kaina lygi nominaliai vertei. Visos anuliuotos akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybei.

Projektui pritarė

Taryba leido padidinti Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Molėtų kultūros centro patikėjimo teise valdomo kultūros namų pastato esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, turto įsigijimo savikainą 3 124 071,26  lito – atliktų pagerinimo išlaidų verte.

Taip pat pritarta siūlymui padidinti Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Molėtų administracijos patikėjimo teise valdomo ir panaudos teise perduoto viešajai įstaigai Molėtų ligoninei, ligoninės pastato, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 78A, turto įsigijimo savikainą 1 608 508,31  lito – atliktų pagerinimo išlaidų verte.

Turtą – mokykloms

Taryba pritarė siūlymui perduoti Molėtų progimnazijai, dalyvaujančiai projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, savivaldybės savarankiškosios funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir priede nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 48517,37 lito bei trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 894,19 lito, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo bei nutarta įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Viešasis tualetas Molėtuose – nemokamas

Svarstant viešojo Molėtuose tualeto klausimą pirmiausiai buvo paskaičiuotas mokestis eurais, o po to atsižvelgta į tarybos komitetų siūlymą – ir nutarta, vardan geresnės tvarkos, švaros suteikti galimybę juo naudotis nemokamai. Tačiau buvo akcentuota, kad bus dedamos pastangos išlaikyti jį tvarkingą, kad nevirstų „užeiga“.

Suprato gyventojo prašymą ir jam pritarė

Molėtų rajono savivaldybės taryba pritarė prašymui parduoti nuomininkui Laimonui Jančiauskui, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 82,31 kv. m bendrojo ploto gyvenamąjį namą  su kiemo rūsiu, tvartu, pirtimi, sandėliu, kiemo statiniais esantį Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k.

Svarstyti ir kiti klausimai.

Jonas Bareikis

Karantiną pavertė galimybe – tobulins viešojo kalbėjimo įgūdžius

Daugiau negu 1000 marketingo specialistų vienijanti Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) kartu su komunikacijos paslaugų agentūra „Fabula“ trečiadienį pradeda naują iniciatyvą – „LiMA Talks“. Kiekvienas į naująjį projektą įsitraukęs asociacijos narys turės galimybę tobulėti viešojo...

Šiandien vietomis truputį palis. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos

Artimiausiomis dienomis numatomi ramesni, sausesni ir šiltesni orai. Šiandien vietomis truputį palis. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos. Balandžio 29 d. kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 1...

Horoskopai balandžio 28 dienai

AVINASApsvarstykite poilsinės kelionės galimybę. Pats laikas atgaivinti ryšius su senais draugais ar toliau gyvenančiais šeimos nariais. Geriausia būtų paskambinti ar parašyti laišką. Sapnų reikšmės » JAUTISDalykitės savo teigiamomis emocijomis su mylimu žmogumi. Jūsų dovanos bus su...

Arbūzai jau pasiekė parduotuves – kaip išsirinkti skaniausią vaisių

Nors pavasariškos šilumos dar tenka palaukti, šiltąjį sezoną pranašaujantys vaisiai jau pasiekė parduotuves. Tarp labiausiai gyventojų laukiamų atsiduria ir arbūzai, be kurių vasara sunkiai įsivaizduojama. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad...

Balandžio 24-os dieną debesuota su pragiedruliais

Šiauriau apsistojęs ciklonas iš šiaurės plukdys vėsius, vėjuotus, protarpiais su krituliais orus. Balandžio 24-os dieną debesuota su pragiedruliais. Daug kur protarpiais krituliai. Vietomis galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18...

Horoskopai balandžio 24 dienai

AVINASNors ir negalite sutikti su savo oponentu, galėtumėte daug ko iš jo išmokti. Atviras protas ir sugebėjimas išklausyti gražiai įprasmintų dieną. Diena tinkama tyrimams ir kūrybai. JAUTISKai visi pranašingi ženklai atrodo beprasmiški, bandykite skaityti tarp...

Auga lai augalai: daržo entuziastės Solveigos Pranckūnės patarimai pradedantiesiems ir patyrusiems

Daržų ir sodų darbymetis balandžio ir gegužės mėnesiais pasiekia patį įkarštį. Tad į šio sezono daržininkystės traukinį norintys suspėti naujokai turėtų suskubti, o patyrę mėgėjai – prisiminti būtiniausius darbus. Ir visai nesvarbu, ar gyvenate...

Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus

Artimiausiomis dienomis laikysis vėsūs, vėjuoti, protarpiais su krituliais orai. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vietomis vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15–19 m/s. Aukščiausia temperatūra 4–8 laipsniai šilumos. Sapnų reikšmės » Balandžio 24-os naktį...

„Sodra“ skambina senjorams – ne dėl pensijos, o dėl skiepų

„Sodra“ prisijungė prie Vyriausybės iniciatyvos, raginančios skiepytis vyresnio amžiaus gyventojus. „Sodros“ informacinis centras šią savaitę skambina daugiau nei 112 tūkst. senjorų visoje Lietuvoje, kurie iki šiol nebuvo pasiskiepiję, ir ragina tai padaryti. Informacijos apie...

Tikrus stebuklus darantys septyni superproduktai – sveikesniam ir laimingesniam gyvenimui

Pandeminis laikotarpis, iškėlęs daugybę iššūkių, daugeliui lėmė prastėjančią fizinę bei emocinę sveikatą. Tačiau užtikrinti geresnę savijautą, psichologinę būseną ir sklandesnę organizmo veiklą gali tinkamas maistas, o mitybos ekspertai pastebi, jog septyni superproduktai daro tikrus...

Horoskopai balandžio 23 dienai

AVINASInformuokite kitus, kaip sekasi įgyvendinti bendrus sumanymus. Kuo dalykiškesnis būsite, tuo didesni bus jūsų šansai siekiant pasisekimo. Būkite atidus prekybos vietose. JAUTISAplinkiniams jūsų nuomonė šiandien gali būti nepriimtina. Vis dėlto turite įgyvendinti, ką sumanėte, juolab...

Ekologiški produktai: kaip tinkamai perskaityti etiketę ir neapsirikti

Šiais laikais valgyti sveiką ir ekologišką maistą nebėra nei prabanga, nei mada. Ekologiškų produktų galima rasti ne tik specializuotose parduotuvėse, bet ir daugelio prekybos centrų lentynose. Todėl, pasak Aldonos Čepulis, prekybos tinklo „Iki“ kokybės...

Artimiausiomis dienomis įsivyraus vėjuoti, darganoti ir vėsūs orai

Šiandien daug kur protarpiais lis, vakare šalies vakaruose kai kur kris šlapdriba. Dieną vietomis galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11, vakariniuose rajonuose kai kur 4–6...

Horoskopai balandžio 22 dienai

AVINASĮ pasaulį žvelgiate optimistiškai, ir ne be pagrindo. Būtent optimizmas šiandien jums neša sėkmę. Progai pasitaikius nevenkite lyderio vaidmens. Vakare draugų kompanijoje gali atsiskleisti jūsų slapti talentai. JAUTISJums viskas sekasi, jūsų nuotaika puiki. Būtų kvaila...