6.1 C
Molėtai
Sekmadienis, 17 spalio, 2021

Tarybos sprendimai

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Gruodžio 18 dieną vyko paskutinis šiais metais rajono tarybos posėdis, kurio metu tarybos nariai balsavimu priėmė sprendimus darbotvakėje nagrinėjatiems klausimams.

Paskutinis biudžeto litais tikslinimas

Molėtų rajono savivaldybės taryba sutiko pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą, patvirtintą sprendimu ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“.

Balsavimu buvo pritarta sumažinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 0,1 tūkstančio litų, specialios tikslinės dotacijos mokinių socialinei paramai lėšas, atitinkamai sumažinant asignavimus Suginčių pagrindinei mokyklai, bei padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamas 113,9 tūkstančio litų, iš jų 6,0 tūkstančiais litų mokinio krepšelio lėšas ir skirti papildomus asignavimus Suginčių pagrindinei mokyklai turto (mokymo priemonių) įsigijimui, 37,9 tūkstančio litų specialios tikslinės dotacijos lėšas socialinėms paslaugoms ir skirti papildomus asignavimus žmonių su sunkia negalia priežiūros išlaidoms finansuoti savivaldybės administracijai, 40,8 tūkstančio litų įstaigų už teikiamas paslaugas papildomai gautomis pajamomis ir skirti papildomus asignavimus: 1,5 tūkstančio litų Joniškio mokyklai- daugiafunkciam centrui turto įsigijimui, 0,1 tūkstančio litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai paslaugų įsigijimui, 33,0 tūkstančius litų Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui prekių ir paslaugų įsigijimui, 6,2 tūkstančio litų Molėtų krašto muziejui, iš jų 4,0 tūkstančius litų darbo užmokesčiui, 1,2 tūkstančio litų soc. priskaitymams ir 1,0 tūkstantį litų komunalinėms paslaugoms, ir 29,2 tūkstančiais litų savivaldybės biudžetinių įstaigų patirtoms sąnaudoms dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui kompensuoti paskirstant papildomus asignavimus įstaigoms pagal priedą.

Pritarta siulymui perskirstyti lėšas sumažinant asignavimus 72,0 tūkstančiais litų Savivaldybės administracijai, skirtas socialinių pašalpų mokėjimui bei skirti asignavimus:  65,0 tūkstančius litų savivaldybės administracijai, iš jų: 43,0 tūkstančius litų subsidijos Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti lėšų padidinimui; 22,0 tūkstančius litų lėšų likusių be globos vaikų ir senelių apgyvendinimui globos namuose padidinimui; 7,0 tūkstančius litų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai, iš jų 5,3 tūkstančio litų darbo užmokesčiui dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo nuo 2014 m. spalio 1 d.

Pritarta siūlymui perskirstyti lėšas savivaldybės administracijai:  9,0 tūkstančius litų numatytų savivaldybės tarybos ūkinių išlaidų padengimui perkelti į reprezentacijos išlaidas; 25,0 tūkstančius litų specialios tikslinės dotacijos laidojimo pašalpoms numatytų lėšų perkelti į šildymo kompensacijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams lėšas;  4,3 tūkstančio litų specialiosios gamtos apsaugos programos lėšų perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo į turto įsigijimo išlaidas.

Specialiąjam planui – taip

Taryba, išklausiusi projekto rengėjų ruoštą pristatymą, patvirtino Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialųjį planą.

Sprendimo tikslas: nustatyti kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, patikslinti seniūnijų ribas, pakeisti Molėtų miesto teritorijos ribą, patikslinti gyvenamųjų vietovių pavadinimus.

Kadangi gyvenamųjų vietovių ir seniūnijų ribos yra netikslios ir nesutampa su faktiška teritorija, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pradėtas rengti Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis planas. Planavimo eigoje buvo pritarta specialiojo plano koncepcijai. Įgyvendinus specialųjį planą, bus nustatytos naujos Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos, patikslintos seniūnijų ribos, pakeista Molėtų miesto teritorijos riba ir patikslinti gyvenamųjų vietovių pavadinimai.

Susipažinti su parengtu Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialiuoju planu galima Molėtų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.moletai.lt “

Patikslino

Molėtų rajono savivaldybės taryba patikslino Molėtų rajono savivaldybės laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą.

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

Jei mirusio asmens paskutinė buvusi gyvenamoji vieta buvo Molėtų rajono savivaldybė, laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo kreipiasi į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje dienos.

Sprendimo tikslas – patvirtinti laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką iš savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusiojo asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, bet paskutinė gyvenamoji vieta buvo Molėtų rajono savivaldybė.

Žinotina išorinės reklamos rengėjams

Taryba pritarė siūlymui pakeisti Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatus, patvirtintus Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija ir nustatė, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Patikslino-ryšium su euro įvedimu

Posėdyje pritarta siūlymui pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimo „Dėl Molėtų švietimo centre organizuojamų renginių lektorių ir mokytojų, dirbančių II etapo rajoninių mokinių olimpiadų vertinimo komisijose, darbo apmokėjimo sąlygų nustatymo“ 1 punktą ir nustatė maksimalias lektorių darbo apmokėjimo kainas mokymuose pagal kvalifikacijos tobulinimo programas.

Už gerą finansų suvaldymą – premija

Molėtų rajono savivaldybės taryba sutiko skirti viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Eglei Bareikienei 500 Lt vienkartinį priedą.

Sprendimo pagrindas – 2014 m. gruodžio 8 d. gautas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro raštas „Dėl vienkartinio priedo už gerus darbo rezultatus skyrimo“, kuriame prašoma skirti VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Eglei Bareikienei vienkartinį priedą už pasiektus įstaigos gerus darbo rezultatus. VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras iš sutaupytu darbo užmokesčio fondo lėšų visiems įstaigoms darbuotojams 2014 m. pabaigoje išmoka vienkartines išmokas neviršijant Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų darbo užmokesčio normatyvų. VšĮ Molėtų r. PSPC veiklą pradėjo 2014 m. sausio 1 d. su 131000 Lt. minusiniu finansiniu rezultatu. Per 2014 m. I-III ketv. įstaigos biudžetas buvo subalansuotas ir gautas 69192 Lt. pelnas. Per šį laikotarpį atnaujintas ginekologinis kabinetas, sterilizacinė pagerintos odontologų darbo sąlygos. Pakelti atlyginimai mažiausiai uždirbantiems, suvienodinti šeimos gydytojų ir su šeimos gydytojais dirbančių slaugytojų atlyginimai.

Projektui pritarė

Molėtų rajono savivaldybės taryba nutarė prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti neatlygintinai Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškųjų funkcijų – kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo ir sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo – įgyvendinimui valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos etnokosmologijos muziejaus patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – kalnų slidinėjimo pakėlėją, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k. Ir

įgaliojo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant – administracijos direktoriaus pavaduotoją Savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Perduos sporto centrui

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendė perduoti biudžetinei įstaigai Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui savarankiškos savivaldybės funkcijos – kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo: naujus inžinerinius statinius, esančius Molėtų r. sav., Molėtų m., Kreivoji g. 3 – meksikietiško teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 157 215,00 litų; meksikietiško teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė 156 300,00 litų; pėsčiųjų taką, kurios įsigijimo vertė – 27 835,00 litai bei kitą turtą – nekilnojamąjį turtą – naujus inžinerinius statinius, esančius Molėtų r. sav., Molėtų m., Ąžuolų g. 10: automobilių stovėjimo aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 81 070,00 litai; pėsčiųjų taką, kurio įsigijimo vertė – 154 950,00 litų; lauko teniso aikštelę, kurios įsigijimo vertė – 431 709,00 litai ir ilgalaikį materialųjį turtą – naujus 603,63 m ilgio lauko elektros tinklus, kurių įsigijimo vertė – 131 105,00 litai.

Turtą – naudotojams

Posėdyje pritarta siūlymui perduoti Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai savivaldybės savarankiškosios funkcijos – gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 295563 litai ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 154920 litų, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo.

Taip pat pritarta siūlymui perduoti Molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą – 112 vnt. naudotų 240 litrų talpos atliekų konteinerių, kurio 1 vieneto kaina – 55,60 lito, bendra įsigijimo kaina – 6227,20 lito.

Nutarta perduoti pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Administracijos patikėjimo teise valdomą bei pripažintą nereikalingu Administracijos funkcijoms vykdyti nurodytą turtą uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (kodas 167500661) pagal panaudos sutartį 5 (penkeriems) metams savivaldybės savarankiškosios funkcijos – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo ir apsaugos – įgyvendinimui.

Posėdyje pritarta siūlymui perduoti Molėtų rajono ugniagesių tarnybai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės savarankiškosios funkcijos – aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 3 vnt. užtvarinių daugkartinio naudojimo bonų, kurios 1 vnt. kaina – 1408,923 lito, bendra įsigijimo vertė – 4226,77 lito.

Tarybos nariai pritarė siūlymui investuoti ir perduoti UAB „Molėtų autobusų parkas“ Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą-tris autobusus.

Tuo pačiu sprendimu nutarta padidinti UAB „Molėtų autobusų parkas“ įstatinį kapitalą savivaldybės perduodamo turto 148000  verte ir išleisti 1480 vienetų paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė -148000 litų. Akcijų emisijos kaina lygi nominaliai vertei. Visos akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybei.

Tuo pačiu sprendimu nutarta padengti UAB „Molėtų autobusų parkas“ nuostolį -148000 litų.

Nutarta sumažinti UAB „Molėtų autobusų parkas“ įstatinį kapitalą 148000 litų, bei anuliuoti 1480 vienetų paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, kurių bendra nominali vertė 148000 litų. Akcijų emisijos kaina lygi nominaliai vertei. Visos anuliuotos akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybei.

Projektui pritarė

Taryba leido padidinti Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Molėtų kultūros centro patikėjimo teise valdomo kultūros namų pastato esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, turto įsigijimo savikainą 3 124 071,26  lito – atliktų pagerinimo išlaidų verte.

Taip pat pritarta siūlymui padidinti Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Molėtų administracijos patikėjimo teise valdomo ir panaudos teise perduoto viešajai įstaigai Molėtų ligoninei, ligoninės pastato, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 78A, turto įsigijimo savikainą 1 608 508,31  lito – atliktų pagerinimo išlaidų verte.

Turtą – mokykloms

Taryba pritarė siūlymui perduoti Molėtų progimnazijai, dalyvaujančiai projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, savivaldybės savarankiškosios funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo – įgyvendinimui Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir priede nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 48517,37 lito bei trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 894,19 lito, patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo bei nutarta įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių, jam nesant – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Viešasis tualetas Molėtuose – nemokamas

Svarstant viešojo Molėtuose tualeto klausimą pirmiausiai buvo paskaičiuotas mokestis eurais, o po to atsižvelgta į tarybos komitetų siūlymą – ir nutarta, vardan geresnės tvarkos, švaros suteikti galimybę juo naudotis nemokamai. Tačiau buvo akcentuota, kad bus dedamos pastangos išlaikyti jį tvarkingą, kad nevirstų „užeiga“.

Suprato gyventojo prašymą ir jam pritarė

Molėtų rajono savivaldybės taryba pritarė prašymui parduoti nuomininkui Laimonui Jančiauskui, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 82,31 kv. m bendrojo ploto gyvenamąjį namą  su kiemo rūsiu, tvartu, pirtimi, sandėliu, kiemo statiniais esantį Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k.

Svarstyti ir kiti klausimai.

Jonas Bareikis

Kitos savaitės pradžioje iš šiaurės trumpam atplūs sausas, šaltas oras

Pietiniu ciklono pakraščiu iš vakarų slenka drėgnas, vidutiniškai šiltas oras. Kitos savaitės pradžioje iš šiaurės trumpam atplūs sausas, šaltas oras. Intelektinis žaidimas internete Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s....

Horoskopai spalio 17 dienai

AVINASParodykite iniciatyvą arčiau susipažinti su kaimynu ar nauju bendradarbiu. Ieškokite bendraminčių. Šiandien derėtų daugiau bendrauti su žmonėmis, taip pat kaip ir jūs žiūrinčiais į gyvenimą. Intelektinis žaidimas internete JAUTISTurėsite pakankamai rimtų problemų darbe. Susidursite su dalykais,...

Paminėkite Saldžiausią dieną metuose: receptai, kuriuos įvertins kiekvienas smaližius

Spalio 16 d. minima kaip Saldžiausia diena metuose. Ji kaskart minima trečiąjį spalio šeštadienį. Šią dieną įprasta dovanoti nedideles saldžias dovanas draugams bei artimiesiems. O „Mantingos“ gamybos ekspertai nusprendė pagelbėti visiems smaližiams, norintiems paminėti...

Šiandien daug kur trumpai palis

Šiandien daug kur trumpai palis. Pajūryje pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–13 laipsnių šilumos. Intelektinis žaidimas internete Spalio 17-os naktį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje, dieną daug kur protarpiais palis. Pajūryje pietvakarių,...

Horoskopas spalio 16 dienai

AVINASPasistenkite pagaliau atsikratyti visų ir visko, kas jus gąsdino ir slėgė pastarosiomis dienomis. Blaiviai pagalvojęs suprasite, kad savo nepasitenkinimą ar nuoskaudas turite išsakyti garsiai, jei norite, kad jums palengvėtų. Kuo greičiau pradėsite, tuo geriau. Intelektinis...

Užstato sistemos išplėtimas: ar tikrai visi norime dirbti atliekų išvežiotojais?

Siūlantys į užstato sistemą įtraukti visas stiklo ir dar daugiau plastiko pakuočių neužsimena apie tai, ką toks sprendimas reikštų praktikoje. Tai būtų ne tik šimtamilijoninė našta vartotojams, kuri pakirstų dabartinę atliekų tvarkymo sistemą, bet...

Gydytoja perspėja: apie 80 proc. užsikrėtusių paprastąja pūsleline nejaučia jokių simptomų, nors daliai gresia...

Pūslelinė – užkrečiama virusinė liga, tačiau apie 80 proc. sergančiųjų nejaučia jokių simptomų. Tai reiškia, kad užsikrėtę asmenys tampa viruso nešiotojais to nežinodami. Vilniaus „MediCA klinika“ šeimos gydytoja Marija Račinskienė sako, kad šią infekcinę...

Kepėjo amato lietuvius mokantis prancūzas Mahmoudas Idiras: „Darbas man – nuolatinė kūryba“

Prancūzijoje gimęs ir užaugęs Mahmoudas Idiras Lietuvą savo namais vadina jau daugiau nei dvidešimt metų. Nors vykdamas į šalį apie ją daug nežinojo, greitai čia pritapo – Lietuvoje sukūrė šeimą ir rado mylimą darbą....

Artimiausiomis dienomis Atlanto ciklonas atneš lietaus, bus gana vėjuota, bet nešalta

Artimiausiomis dienomis Atlanto ciklonas atneš lietaus, bus gana vėjuota, bet nešalta. Intelektinis žaidimas internete Šiandien daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13...

Horoskopai spalio 15 dienai

AVINASPasistenkite pagaliau atsikratyti visų ir visko, kas jus gąsdino ir slėgė pastarosiomis dienomis. Blaiviai pagalvojęs suprasite, kad savo nepasitenkinimą ar nuoskaudas turite išsakyti garsiai, jei norite, kad jums palengvėtų. Kuo greičiau pradėsite, tuo geriau. JAUTISDalykai,...

Gydytojas įspėjo: vengdami spręsti alkūnės problemas rizikuojate prarasti savarankiškumą

Žmonės dažnai klaidingai galvoja, kad stingimas, strigimas ar skausmas alkūnės srityje praeis savaime ir jokių veiksmų imtis nereikia. Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Ortopedijos-traumatologijos centro gydytojas ortopedas traumatologas Justinas Vaičiulis sako, kad ignoruojami simptomai laikui bėgant...

Plaukų stilistė dalinasi patarimais, kaip prižiūrėti plaukus artėjant šaltajam metų sezonui

Plaukų stilistė, koloristė, „Davines“ ambasadorė ir meno vadovė Kristina Šemiotienė, artėjant šaltajam metų sezonui, dalinasi plaukų priežiūros patarimais ir dažniai pasitaikančiomis klaidomis plaukų rutinoje. Plaukų stilistė tikina, jog namų lentynos nebūtinai turi būti nukrautos...

Po šviesesnio ir ramaus ketvirtadienio, penktadienį bus lietinga ir vėjuota

Po šviesesnio ir ramaus ketvirtadienio, penktadienį bus lietinga ir vėjuota. Spalio 14-os dieną debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra 8–12 laipsnių šilumos. Sudoku Online: Žaisti sudoku internete Spalio...

Horoskopai spalio 14 dienai

AVINASPastarųjų dienų skriejimas visu greičiu pirmyn, rodos, ima strigti. Gal laikas bent trumpam išjungti mašiną, kol ji nesubyrėjo pati. Jūsų galimybės nesulaikomai mąžta, bet dar ne viskas prarasta. Turėtumėt labiau pasirūpinti asmeniniu saugumu ir...